Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij zetten ons in om de privacy van onze klanten, potentiële klanten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van www.tealpartners.com te beschermen. Gelieve volgende verklaring (hierna: ‘Privacy Policy’) te lezen om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verwijzingen naar persoonsgegevens in deze Privacy Policy verwijzen naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op de datum vermeld helemaal onderaan dit document. Onderhavige policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd . Het is dan ook aangewezen dit document regelmatig te checken. Iedere belangrijke wijziging van deze Privacy Policy zal duidelijk worden gemeld op de startpagina van onze website.

Deze Privacy Policy zal worden aangevuld met bijkomende kennisgevingen die eigen zijn aan de specifieke relatie die wij met u hebben om u uitgebreidere informatie te verstrekken over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

In het geval dat u ons persoonsgegevens van een ander individu verstrekt, moet u: (i) het individu informeren over de inhoud van deze Privacy Policy en andere toepasselijke privacyverklaringen die u door Teal Partners worden verstrekt en (ii) haar of zijn toestemming verkrijgen om dergelijke persoonsgegevens met ons te delen in overeenstemming met deze Privacy Policy en andere toepasselijke privacyverklaringen die door Teal Partners worden verstrekt.

1. Wie is verantwoordelijk voor persoonsgegevens?

Teal Partners is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die zij verwerkt in verband met haar klanten, potentiële klanten, leveranciers, sollicitanten en bezoekers van de website. Teal Partners is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met zetel te Damplein 23, 2060 België, en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0642.824.542 (“Teal Partners” of “wij”) . Onze contactgegevens vindt u hieronder in artikel 11

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en verwerken, verschillen in functie van onze relatie. We bewaren verschillende soorten persoonsgegevens naargelang u klant, potentiële klant, leverancier, sollicitant of bezoeker van onze website bent, of als u vragen heeft gesteld over onze diensten.

Hieronder geven wij u meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken

Klanten
 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoon, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie/achtergrond (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • officiële identificatienummers van de overheid en andere officiële identificatienummers, met inachtneming van de toepasselijke wet-en regelgeving (zoals rijksregisternummer, fiscaal identificatienummer of een ander door de overheid toegekend identificatienummer)
 • informatie over de diensten die wij verlenen
 • financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer, rekeninggegevens, kredietgeschiedenis, kredietreferentie - informatie en andere financiële informatie)
 • voicemail opnames
 • informatie over de zaken, projecten en opdrachten die wij behandelen
 • informatie die ons in staat stelt onze diensten aan te bieden
 • informatie uit onlineactiviteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze website)
 • aanvullende informatie uit andere bronnen (zoals van commerciële informatiebronnen van derden, publiek beschikbare informatiebronnen, ratingbureaus)
 • marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
Potentiële klanten
 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • informatie uit online activiteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze website)
 • marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten en feedback van klanten
 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke kenmerken (zoals geslacht)
 • professionele informatie (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer , rekeninggegevens en andere financiële informatie)
 • voicemail opnames
 • informatie die ons in staat stelt om producten en/of diensten van u te ontvangen
 • informatie uit online activiteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze website )
 • aanvullende informatie uit andere bronnen (zoals commerciële informatiebronnen van derden, publiek beschikbare informatiebronnen, ratingbureaus)
Leveranciers
 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum)
 • professionele informatie (zoals onderneming, titel/functie, departement, website)
 • financiële informatie en rekeninggegevens (zoals bankrekeningnummer, rekeninggegevens en andere financiële informatie)
 • voicemail opnames
 • informatie die ons in staat stelt om producten en/of diensten van u te ontvangen
 • informatie uit online activiteiten (zoals informatie over uw gebruik van onze website)
 • aanvullende informatie uit andere bronnen (zoals commerciële informatiebronnen van derden, publiek beschikbare informatiebronnen, ratingbureaus)
Sollicitanten
 • contactgegevens (zoals voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum)
 • informatie over de functie waarvoor u solliciteert
 • taalvaardigheden
 • opleiding en training
 • curriculum vitae
 • motivatiebrief

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we via onze website?

In het algemeen bent u niet verplicht om ons enige persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. Sommige functionaliteiten op onze website vereisen evenwel dat u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt.

Meer in het bijzonder, als u via de website contact met ons opneemt, verzamelen en bewaren wij uw contactgegevens (zoals voornaam, familienaam en e-mailadres).

Bovendien kunnen bepaalde gebruikers- en apparaatgegevens worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie onthult mogelijkerwijze uw identiteit niet en kan bijgevolg mogelijkerwijze geen persoonsgegevens betreffen. Voorbeelden van deze gebruikers- en apparaatgegevens zijn: informatie over de internetbrowser en elektronische apparatuur, informatie verzameld door cookies, pixeltags en andere technologieën, demografische informatie en geaggregeerde gegevens (d.w.z. gegevens die zodanig zijn gegroepeerd dat het niet mogelijk is om de gegevens aan een bepaalde persoon te koppelen). Wij en onze externe dienstverleners kunnen op verschillende manieren gebruikers- en apparaat gegevens verzamelen wanneer u onze website gebruikt, dit ook via uw internetbrowser of elektronisch apparaat.

4. Voor welke doeleinden gebruiken we persoonsgegevens?

De doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens verschillen al naar gelang onze relatie.

Klanten
 • om met u te communiceren om samenwerkingen gerelateerd aan onze diensten aan te gaan, uit te voeren en te beëindigen
 • om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van onze samenwerking
 • om het beheer van klanten relaties uit te voeren
 • om onze diensten te verlenen
 • om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren
 • om klachten, feedback en vragen te beheren
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen
Potentiële klanten
 • om met u te communiceren
 • om het beheer van toekomstige klanten relaties uit te voeren
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om marketinginformatie te verstrekken
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te behere
Leveranciers
 • om met u te communiceren
 • om aan leveranciersbeheer te doen
 • om contracten voor de aankoop van producten of diensten op te stellen, uit te voeren en te beëindigen
 • om beoordelingen en beslissingen te maken over de voorwaarden van dergelijke contracten
 • om onderzoek en analyse te verrichten
 • om de veiligheid van onze gebouwen en faciliteiten te waarborgen
 • om onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur te beheren
 • om klachten, feedback en vragen in het kader van onze inkoopactiviteiten te beheren
 • om te voldoen aan toepasselijke wetten en reglementaire verplichtingen
 • om onze wettelijke rechten vast te stellen en/of te verdedigen
Sollicitanten
 • om met u te communiceren
 • om aanwervings- en selectieactiviteiten uit te voeren
 • om sollicitaties te evalueren
 • om uw geschiktheid en gepastheid te beoordelen
 • om u eventueel een arbeidsovereenkomst aan te bieden of u een overeenkomst van aanneming van werk voor te stellen
 • om precontractuele maatregelen te nemen voorafgaand aan uw aanwerving als werknemer of start van uw samenwerking op zelfstandige basis met Teal Partners

Als potentiële klant bent u niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. Indien u een klant of leverancier bent, is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting (wij hebben bijvoorbeeld bepaalde persoonsgegevens van klanten nodig om tot facturering over te gaan). Als u een sollicitant bent, is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk voor het sluiten van een mogelijk contract.

5. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor ons gebruik van persoonsgegevens?

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij transparant zijn over de rechtsgronden of de rechtvaardiging voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons over het algemeen op de volgende wettelijke grondslagen.

 1. Uw toestemming. In veel gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt door Teal Partners op basis van uw toestemming. Wij kunnen bijvoorbeeld uw toestemming tot de verwerking van uw gegevens vragen om u onze nieuwsbrief te sturen. Wij kunnen uw toestemming schriftelijk of elektronisch vragen. Wanneer wij uw toestemming vragen, zullen wij u informeren over de wijze waarop uw gegevens zullen worden gebruikt, alsook over de doeleinden. In sommige gevallen, zoals bij telefoongesprekk en, kan mondeling toestemming worden gegeven. Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken.
 2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Persoonsgegevens van klanten kunnen door ons worden verwerkt om een contract op te stellen, uit te voeren en te beëindigen (b.v. voor de verlening van onze diensten). Voorafgaand aan een contract – tijdens de precontractuele fase – kunnen persoonsgegevens worden verwerkt om offertes of aankooporders voor te bereiden, of om te voldoen aan an dere verzoeken van de potentiële klant die verband houden met het sluiten van het contract. Potentiële klanten kunnen gecontacteerd worden tijdens de precontractuele fase, dit op grond van de informatie die ze hebben meegedeeld.
 3. Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken omdat toepasselijke wet- of regelgeving dit vereist, vraagt of toestaat.
 4. Onze gerechtvaardigde belangen. In veel gevallen verwerken we uw persoonsgegevens omdat we er een legitiem zakelijk belang bij hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de verwerking van uw persoonsgegevens om met u te communiceren, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, en om onze bedrijfsvoering en IT - infrastructuur te beheren. Afhankelijk van de specifieke verwerking zullen de gerechtvaardigde belangen van Teal Partners over het algemeen de volgende zijn: (i) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële doelstellingen; (ii) de bescherming van onze bedrijfsactiviteit, partners, aandeelhouders en klanten; (iii) de verbetering of de verdere ontwikkeling van onze diensten en onze bedrijfsactiviteiten in het algemeen; (iv) de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen, normen, richtlijnen en gedragscodes; en/of (v) de handhaving en verbetering van onze positie op de markt.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door Teal Partners is afhankelijk van de relatie die wij met u hebben. Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste wettelijke rechtvaardigheidsgronden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Teal Partners.

Klanten
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
 • Uw toestemming
 • On ze gerechtvaardigde belangen
Potentiële klanten
 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract (indien u beslist klant te worden)
Leveranciers
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn
 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen
Sollicitanten
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Uw toestemming
 • Onze gerechtvaardigde belangen

6. Met wie kunnen persoonsgegevens worden gedeeld?

In functie van de in artikel 4 hiervoor beschreven doeleinden kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derden, zogenaamde ‘ontvangers’. In het geval dat de ontvangers optreden als verwerker blijft Teal Partners verantwoordelijk voor uw gegevens en blijft zij deze gegevens ook beheren.

Deze derden (ontvangers) kunnen zijn

 1. externe dienstverleners (bv. beveiligingsprofessionals, accountants, revisoren, IT - systemen, hosting - dienstverleners; banken en financiële instellingen en andere externe verkopers die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten);
 2. overheidsinstanties
 3. andere derden.

7. Waar verwerken we persoonsgegevens?

Teal Partners is een Belgisch bedrijf en heeft geen kantoren buiten België. In principe zullen uw persoonsgegevens bewaard worden in België of in een ander land binnen de Europese Economische Ruimte.

In de hypothese dat het uitzonderlijk toch nodig zou zijn dat we uw persoonsgegevens moeten overdragen aan entiteiten (ontvangers) die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens bieden, zullen wij erop toezien dat ofwel (i) een dergelijke overdracht ka n worden gebaseerd op een passende wettelijke grondslag (bijvoorbeeld uw uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak voor de uitvoering van onze diensten) of (ii) passende waarborgen worden geboden om uw persoonsgegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen opgenomen in deze Privacy Policy. Met andere woorden, Teal Partners blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal de nodige maatregelen nemen om de verwerking ervan te beschermen.

8. Hoe beschermen wij persoonsgegevens?

Teal Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking of openbaarmaking, alsmede toevallig verlies, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen of hiertegen op te treden. Voorafgaand aan de invoering van nieuwe methodes voor gegevensverwerking, met name nieuwe IT-systemen, zullen door Teal Partners technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens worden gedefinieerd en geïmplementeerd

Deze maatregelen zullen gebaseerd zijn op de stand van techniek, de risico’s van verwerking en de noodzaak om persoonsgegevens te beschermen. Bovendien zullen deze technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens regelmatig worden aangepast aan de technologische ontwikkelingen en de organisatorische veranderingen.

9. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doelein den waarvoor wij de gegevens verzamelden. De precieze periode is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens bewaren. Daarnaast is er wet- en regelgeving die hierop van toepassing is en die bewaartermijnen voor persoonsgegevens vastlegt. In afzonderlijke privacy verklaringen zullen wij u meer details verstrekken over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren.

10. Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene geniet u van de volgende rechten ten aanzien van Teal Partners:

 • Recht van toegang. U heeft het recht om bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, indien dit het geval is, om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over de verwerking ervan.
 • Recht op rectificatie. U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, uw persoonsgegevens aan te vullen en de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen te stellen van de rectificatie.
 • Recht op verwijdering. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Indien uw persoonsgegevens openbaar gemaakt zijn, zal Teal Partners redelijke stappen nemen om de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om tot verwijderen over te gaan en om de ontvangers van persoonsgegevens op de hoogte te stellen van uw verzoek om deze te wissen.
 • Recht op het beperken van de verwerking. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en, in geval van beperking, de verwerking te beperken tot de loutere opslag ervan.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen, die u naar eig en goeddunken kunt hergebruiken. Wanneer u hierom verzoekt, is Teal Partners verplicht uw persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om bezwaar aan te tekenen. U heeft het recht om op bepaalde gronden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
 • Recht om toestemming in te trekken. Indien u toestemming hebt g egeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat deze intrekking afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u uw toestemming wordt ingetrokken.
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering. In het geval van geautomatiseerde individuele besluitvorming heeft u het recht om menselijke tussenkomst te krijgen, uw mening te geven, een verklaring te krijgen voor de geautomatiseerde beslissing en deze beslissing aan te vechten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. De Belgische g egevensbeschermingsautoriteit is per gewone post op het adres Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België, telefonisch op het nummer +32 (0)2 274 48 00 en per e-mail op het volgende adres: [email protected] en via hun website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

De bovenstaande rechten kunnen soms slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn en kunnen onderworpen zijn aan bepaa lde voorwaarden, vrijstellingen of uitzonderingen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

11. Wie contacteert u over uw persoonsgegevens?

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt , kan u ons contacteren per e-mail of per gewone post via onderstaande contactgegevens:

 • e-mail: [email protected]
 • gewone post: Teal Partners BV, t.a.v. Jelle Huygen, Damplein 23, 2060 Antwerpen, België.

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2023